O nás Etický kódex

Etický kódex

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

Etický kódex CreditONE s.r.o. Preambula

Etický kódex

Spoločnosť CreditONE s.r.o. so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 46 559 051, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 79761/B (ďalej „Spoločnosť“) ako poskytovateľ krátkodobých rýchlych pôžičiek stanovuje Etický kódex, ako súbor eticko-morálnych noriem správania sa, ktorým sú povinní riadiť sa zamestnanci spoločnosti a spolupracujúci partneri.

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Cieľom etického kódexu a zásad v ňom obsiahnutých je presadzovanie vysokej úrovne ochrany klientov, resp. spotrebiteľov (ďalej len „klient“), pri poskytovaní finančných služieb fyzickým osobám. Ambíciou kódexu je taktiež pomáhať pri presadzovaní korektných vzťahov na finančnom trhu.

Článok II.

Zásady etického správania sa zamestnancov a ďalších spolupracovníkov spoločnosti CreditONE s.r.o.

1. Pri svojej činnosti rešpektujú zamestnanci a spolupracujúci partneri Spoločnosti platný právny poriadok. Riadia sa zásadami obchodnej etiky tak, aby poskytovali svoje produkty poctivo, zodpovedne a dbali na vysokú profesionálnu úroveň. Spoločnosť uvádza vo svojich informačných, propagačných a reklamných materiáloch a na webovej stránke pravdivé údaje. O ponúkaných produktoch podáva úplné, aktuálne a zrozumiteľné informácie.

2. Pri výkone podnikateľskej činnosti sa Spoločnosť a jej zamestnanci dôsledne vyvarujú činností, ktoré by mohli narušiť dôveru klienta, resp. vyvolať skreslený dojem o poskytovaných produktoch, či službách, jednak vo vzťahu k Spoločnosti, ako i voči iným spoločnostiam s obdobným predmetom podnikania a dištancujú sa od praktík nekalej konkurencie.

3. Pri svojej práci konajú zamestnanci Spoločnosti tak, aby nepoškodili jej dobré meno, pričom sa zdržia šírenia dôverných informácií - aj mimo pracovného prostredia a vyvarujú sa aktivít smerujúcich k vzniku konfliktu záujmov medzi nimi a Spoločnosťou.

4. Poznajú a dodržiavajú znenie Zákona o ochrane osobných údajov, svoju pracovnú činnosť vykonávajú v súlade s ním a taktiež dodržujú obchodné tajomstvo a mlčanlivosť.

Článok III.

Pravidlá správania sa Spoločnosti, jej zamestnancov a spolupracujúcich partnerov ku klientom

1. Zamestnanci Spoločnosti poskytujú klientom služby profesionálne, čestne a svedomito s riadnou starostlivosťou a s prihliadnutím k individuálnym podmienkam a požiadavkam klientov.

2. Informujú klientov o podmienkach poskytovaných služieb jasnou, pravdivou a zrozumiteľnou formou pre priemerného klienta, s ohľadom na ponúkaný produkt, resp. službu. Tieto informácie poskytujú klientovi pred uzatvorením zmluvy, v dostatočnom časovom predstihu potrebnom na preštudovanie zmluvy.

3. Spoločnosť navrhuje klientovi zmluvy, ktoré sú písané jazykom zrozumiteľným pre priemerne vzdelaného a priemerne finančne gramotného klienta, s jasne definovanými podmienkami pre zmluvné strany.

4. Pri poskytovaní finančných služieb nepovyšujú svoje záujmy nad záujmy klientov a nezneužívajú svoje postavenie vnútením nerovných alebo nespravodlivých podmienok zmluvného vzťahu.

5. Spoločnosť informuje klienta pred uzavretím zmluvy o celkovej výške splátky a platbách, ktoré sú spojené s uzavretím a dohodnutým priebehom zmluvného vzťahu tak, aby bol klient schopný sám bez ťažkostí pochopiť celkovú hodnotu úveru, ktorú je povinný vrátiť.

6. V súvislosti so zmluvným vzťahom ku klientovi dodržujú zamestnanci povinnosť mlčanlivosti. Osobné údaje klienta Spoločnosť spracováva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

7. Ku klientovi pristupujú zamestnanci Spoločnosti čestne, poctivo, pozorne a zdvorilo. V prípade, ak má klient problémy so splácaním, bude k nemu Spoločnosť pristupovať s porozumením a snahou nájsť spoločné riešenie problémov a v prípade vymáhania nedoplatkov vzniknutých z poskytnutia pôžičky budú používané primerané spôsoby a prostriedky tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrých mravov a zákonného postupu.

Článok IV.

Kontrola dodržiavania etického kódexu

1. Každý zamestnanec spoločnosti a spolupracujúci partneri sa dôsledne riadia zásadami uvedenými v tomto Etickom kódexe a sú povinní upozorniť na ich prípadné porušenie, ak sa s nimi pri svojej práci stretnú, resp. ak sú požiadaní, aby konali v rozpore s právnymi predpismi alebo internými predpismi spoločnosti.

2. V prípade, ak sa jedná o porušenie povinnosti samotného oznamujúceho zamestnanca, resp. spolupracujúceho partnera Spoločnosti, je povinný tento okamžite informovať priameho nadriadeného zamestnanca Spoločnosti o tejto skutočnosti, ako i o návrhu postupu, ktorý bude viesť k náprave v primeranom termíne.

3. O sankciách za porušenie etického kódexu, ak je porušiteľom zamestnanec, resp. spolupracujúci partner spoločnosti, rozhoduje priamy nadriadený, v zmysle platnej legislatívy.

4. Tento etický kódex bude uverejnený na internetovej stránke Spoločnosti a bude k dispozícii v sídle Spoločnosti.

5. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto Etického kódexu.

System podnikoveho riadenia: CreditOne.sk © 2007 - 2015