O nás Zmluva

Zmluva

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

ZMLUVA O PÔŽIČKE

Zmluva

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Dalšie dokumenty
Súhlas so spracúvaním osobných údajov a poskytovaním marketingových informácií a reklamy
Osobitné Podmienky
Dodatok k osobitnym podmienkam

Článok 1.

1.1. Spoločnosť CreditONE s.r.o. (ďalej len „Veriteľ“) je právnická osoba, ktorá bola založená a jestvuje podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, a ktorá vyvíja svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Predmetom podnikania Veriteľa, zapísaného v príslušnom obchodnom registri sú okrem iného nasledovné činnosti:

1.1.1. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

1.1.2. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

1.2. Veriteľ poskytuje svojim Klientom nebankové pôžičky, ktorých účelom je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o pôžičke alebo inej obdobnej zmluvy.

1.3. Táto zmluva o pôžičke (alebo iná zmluva podľa bodu 1.2) sa riadi Osobitnými podmienkami, Všeobecnými podmienkami, ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sú / budú použiteľné na právne vzťahy založené zmluvou o pôžičke.

1.4. Všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti pre zmluvné vzťahy medzi Veriteľom a jeho Klientmi a súčasne sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o pôžičke dohodnutej s Veriteľom. Podmienkou vzniku zmluvného vzťahu medzi Veriteľom a jeho Klientom je súhlas Klienta aj s týmito Všeobecnými podmienkami.

Článok 2.

2.1. Veriteľ zmluvou o pôžičke požičiava Klientovi dohodnutú finančnú čiastku. Klient sa zaväzuje poskytnutú pôžičku riadne a včas vrátiť Veriteľovi a dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve o pôžičke, ako aj Všeobecné podmienky.

2.2. Veriteľ poskytne pôžičku Klientovi tak, že finančné prostriedky v dohodnutej výške poukáže bankovým prevodom na účet Klienta uvedený pri registrácii alebo zmeneným postupom podľa týchto Všeobecných podmienok.

Článok 3.

3.1. Klient má právo kedykoľvek splatiť pred dohodnutým Dňom splatnosti pôžičky poskytnutú pôžičku vrátane príslušenstva. V takom prípade je Klient povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od Poskytnutia pôžičky do jej splatenia. Pre predčasné splatenie je Klient povinný písomne Veriteľovi vopred oznámiť termín predčasného splatenia pôžičky, spravidla aspoň 7 pracovných dní pred plánovaným termínom predčasného splatenia. Pokiaľ príslušné právne predpisy pripúšťajú nárok Veriteľa na poplatok za toto predčasné splatenie pôžičky, Klient je povinný zaplatiť tento poplatok podľa platného sadzobníka /cenníka/, a ktorého výška nesmie presiahnuť výšku ustanovenú platnými právnymi predpismi.

Článok 4.

4.1. Pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov sa postupuje podľa prílohy k zákonu č. 129/2010 Z.z. v platnom znení a vychádza sa z celkových nákladov Klienta spojených s pôžičkou, výšky pôžičky a doby splácania. Predpoklady použité na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov sú uvedené aj na webovej stránke Veriteľa www.creditone.sk.

Článok 5.

5.1. Klient čestne vyhlasuje a zároveň potvrdzuje, že:

a) všetky údaje a informácie, ktoré o sebe uvádza, sú pravdivé a úplné;

b) v dostatočnom časovom predstihu pred vykonaním registrácie a pred potvrdením žiadosti o pôžičku ho Veriteľ oboznámil so všetkými podmienkami poskytnutia pôžičky a informáciami o pôžičke v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä podľa § 4 zákona o spotrebiteľských úveroch – Príloha č. 1 Osobitných podmienok a § 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku - Príloha č.2 Osobitných podmienok);

c) porozumel všetkým podmienkam poskytnutia pôžičky a bez výhrad sa ich zaväzuje dodržiavať;

d) je plne právne spôsobilý ku všetkým právnym úkonom a túto zmluvu o pôžičke uzatvára slobodne.

Článok 6.

6.1. Zmluvu je možné meniť iba písomnými číslovanými dodatkami, s ktorými bude súhlas vyjadrený oboma zmluvnými stranami a spôsobom, ktorý je upravený v týchto Všeobecných podmienkach alebo bude dohodnutý následne alebo je upravený v príslušných právnych predpisoch.

Článok 7.

7.1. Tieto Všeobecné podmienky pre zmluvy o pôžičke, o ktorých sa hovorí v článku 13, a ktoré sú považované za spotrebiteľské úvery vo forme pôžičky, sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o pôžičke uzatvorenou medzi Veriteľom a Klientom a určujú obsah zmluvy o pôžičke, pokiaľ v zmluve o pôžičke nie je výslovne uvedené inak.

Článok 8.

Základné pojmy

8.1. Osobné údaje – informácie, ktoré súvisia s Klientom, a ktorého totožnosť môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná pomocou najmä nasledovných údajov: rodné číslo, meno, priezvisko, adresa skutočného / deklarovaného miesta pobytu, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, číslo občianskeho preukazu, číslo mobilného telefónu a iné.

8.2. Celková výška pôžičiek – celková výška doposiaľ nesplatených pôžičiek. V prípade jednotlivej pôžičky ide o sumu Pôžičky.

8.3. Všeobecné podmienky – podmienky, ktorými sú vymedzené práva a povinnosti Veriteľa, ako poskytovateľa pôžičky a jeho Klienta, ako príjemcu pôžičky, podmienky poskytnutia a splácania pôžičky, právne dôsledky v prípade nesplnenia podmienok pôžičky, postupy pri zrušení zmluvy o pôžičke, ako aj ďalšie podmienky.

8.4. Správa dát – akákoľvek činnosť vykonávaná s osobnými údajmi Klientov Veriteľa: zber, záznam, uchovávanie, triedenie, vykonávanie zmien (doplnenie či opravy), poskytovanie, používanie, vyhľadávanie, alebo iná činnosť alebo súbor činností v súlade s právnymi predpismi alebo iným právnym základom pre tieto činnosti.

8.5. Elektronické kanály – spôsob predávania informácií alebo vykonávanie iných činností pomocou počítačovej siete, internetu alebo mobilného telefónu.

8.6. Sekcia Príjemca pôžičky systému Veriteľa (označené aj iným rovnocenným označením) - webový systém Veriteľa, pomocou ktorého si môže zaregistrovaný a prihlásený Klient najmä vybrať výšku pôžičky a vykonávať všetky činnosti spojené so získaním pôžičky alebo informácií o nej.

8.7. Splatná suma - súčet súm istiny pôžičky a úroku za pôžičku. Predstavuje celkovú čiastku na úhradu, ktorú je Klient povinný uhradiť v Deň splatnosti pôžičky. V prípade, ak sa dostane do omeškania s plnením záväzkov, popri Splatnej sumy podľa uvedeného je povinný uhradiť aj ostatné záväzky podľa týchto podmienok, individuálnych podmienok, právnych predpisov alebo rozhodnutí príslušných orgánov.

8.8. Individuálne podmienky (Osobitné podmienky) - podmienky zmluvy o pôžičke, ktorá bola dohodnutá s Klientom na základe podania žiadosti a výberu jednej z variant pôžičky ponúknutých Veriteľom. Za Individuálne podmienky sú považované: výška pôžičky, úrok z pôžičky, počet splátok, doba trvania pôžičky a periodicita splátok a prípadne iné, individuálne dohodnuté podmienky. Všetky individuálne podmienky sú uvedené v sekcii Príjemca pôžičky.

8.9. Pôžička - peňažná suma, ktorú Veriteľ poskytne Klientovi na základe individuálne dohodnutých podmienok.

8.10. Klient - fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike (ktorej je ponúkaná alebo bola poskytnutá finančná služba – požičanie peňažných prostriedkov na iný účel ako na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania), a ktorá má záujem o využitie práva alebo využil právo na získanie pôžičky a užíva ďalšie práva, ktoré poskytuje zmluva o pôžičke.

8.11. Deň splatnosti pôžičky - dátum, do ktorého musí Klient splatiť Veriteľovi dlžnú sumu pôžičku a ostatných súvisiacich záväzkov. Tento dátum je totožný s dátumom konečnej splatnosti pôžičky.

8.12. Doba splácania pôžičky - doba odo dňa Skutočného poskytnutia pôžičky do dohodnutého Dňa splatnosti pôžičky.

8.13. Úrok z pôžičky - suma, ktorú Klient musí zaplatiť Veriteľovi za poskytnutie pôžičky.

8.14. Žiadosť o pôžičku - časť zmluvy o pôžičke, ktorú Klient mohol ovplyvniť, a v ktorej Klient uvedie zvolený typ pôžičky, úrok z pôžičky, deň splatenia pôžičky a dobu trvania pôžičky.

8.15. Podanie žiadosti o pôžičku - žiadosť podaná Klientom v sekcii príjemcu pôžičky elektronickými kanálmi, spôsobmi opísanými v týchto všeobecných podmienkach, za účelom poskytnutia pôžičky ním zvolených a stanoveným spôsobom potvrdených podmienok, v súlade s určeným postupom, čím bola vyjadrená vôľa Klienta túto pôžičku prijať.

8.16. Predĺženie pôžičky – zmena Dňa splatnosti pôžičky na základe žiadosti Klienta a osobitnej dohody medzi Klientom a Veriteľom s uvedením nového termínu, podaný v sekcii príjemcu pôžičky elektronickými kanálmi, ktorú Klient potvrdí heslom.

8.17. Úrok z predĺženia pôžičky - suma, ktorú je Klient povinný zaplatiť Veriteľovi za používanie pôžičky pri predĺžení Dňa splatnosti pôžičky.

8.18. Doba pre predĺženie pôžičky - termín uvedený na webovej stránke, do ktorého si Klient môže predĺžiť Deň splatnosti pôžičky na základe dohody s Veriteľom alebo splnení ním stanovených podmienok.

8.19. Podmienky pôžičky - výška konkrétnej pôžičky, Deň splatnosti pôžičky, úrok z pôžičky, deň splátok, výška splátok a ďalšie podmienky.

8.20. Veriteľ - spoločnosť CreditONE s.r.o., so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 46 559 051, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 79761/B.

8.21. Splátka - určitá peňažná suma, zaplatená Klientom Veriteľovi, na základe zmluvy o pôžičke. Splátka zahŕňa sumu pôžičky a úrok z pôžičky. Počet splátok je tvorený jednou (1) splátkou, pričom všetky jej časti sú splatné v rovnaký deň.

8.22. Sankcia (tiež aj ako Sankčný poplatok) - peňažná suma stanovená právnymi predpismi, Osobitnými podmiekami alebo Všeobecnými podmienkami (úroky z omeškania a pokuty), na ktorej zaplatení sa Klient zaviazal, a tiež aj právnymi predpismi a rozhodnutiami, a ktoré je povinný zaplatiť Veriteľovi v prípade neplnenia podmienok zmluvy o pôžičke. Sankčné poplatky predstavujú:

8.22.1. Úrok z omeškania – predstavuje nárok určený v súlade s príslušnými právnymi predpismi ako sankciu za omeškanie s plnením záväzku, ktorý nebol včas splatený.

8.22.2. Jednorazová pokuta – pokuta za neplnenie platobnej povinnosti Klienta, ktorý je v omeškaní so splatením pôžičky alebo jej časti, alebo úroku z pôžičky po dobu dlhšiu ako určujú tieto všeobecné podmienky alebo zmluva o pôžičke alebo iná dohoda medzi Veriteľom a Klientom. Výška pokuty závisí od výšky pôžičky.

8.23. Poplatok za zmenu bankového účtu – jednorázový poplatok, ktorý Klient musí zaplatiť na potvrdenie zmeny bankového účtu. Veriteľ zmenu zaregistruje až po uhradení tohto poplatku z bankového účtu uvedeného v oznámení o zmene. Výška poplatku je stanovená v sadzobníku, ktorý tvorí súčasť týchto podmienok a tiež je uvedený na internetových stránkach Veriteľa.

8.24. Zmluva o pôžičke - zmluva uzavretá medzi Veriteľom a Klientom, v ktorej sa Veriteľ zaväzuje, po posúdení platobnej schopnosti Klienta, poskytnúť Klientovi pôžičku podľa podmienok stanovených touto zmluvou. V prípade, že Klientovi bude pôžička poskytnutá, sa Klient zaväzuje túto pôžičku a všetky splatné sumy podľa podmienok stanovených touto zmluvou Veriteľovi splatiť.

8.25. Strana- Veriteľ alebo Klient. Veriteľ a Klient sa spoločne označujú aj ako Strany.

8.26. Prostriedky pre potvrdenie totožnosti – prihlasovacie meno Klienta (e-mailová adresa Klienta), heslo Klienta, dočasné heslo Klienta, číslo mobilného telefónu Klienta a MD5 kód.

8.26.1. Prihlasovacie meno Klienta – e-mailová adresa Klienta, slúžiaca k tomu, aby sa Klient mohol spolu s prideleným heslom prihlásiť do sekcie príjemcu pôžičky v elektronickom systéme Veriteľa. Týmto sa Klientovi poskytuje právo na využívanie služieb, zabezpečovaných Veriteľom v rámci zmluvy o pôžičke.

8.26.2. Heslo Klienta - postupnosť čísel, znakov a písmen vygenerovaná Klientom, ktorá je určená na identifikáciu Klienta.

8.26.3. Dočasné heslo Klienta - postupnosť čísel vygenerovaná Veriteľom, ktorá je určená na identifikáciu Klienta v prípade, že Klient zabudol svoje prihlasovacie heslo, a ktoré si Klient po prvom prihlásení do sekcie príjemcu pôžičky elektronického systému Veriteľa musí zmeniť.

8.26.4. Číslo mobilného telefónu Klienta - číslo mobilného telefónu, ktoré Klient nahlásil Veriteľovi.

8.26.5. MD5 kód – automaticky vytvorený MD5 algoritmový kód (unikátne a nemenné znakové {písmená a/alebo číslice} poradie) ktorý sa používa ako doplnkový prostriedok pre identifikáciu Klienta, potvrdzuje ochranu textu a je určený k vyjadreniu súhlasu so spracúvaním osobných údajov v prípadoch ustanovených právnymi predpismi, tiež k potvrdeniu súhlasu s uzavretím zmluvného vzťahu s Veriteľom a vyjadrenia vôle Klienta s obsahom navrhovaného dokumentu/zmluvného vzťahu.

8.27. Webové stránky - internetové stránky Veriteľa, najmä www.creditone.sk

8.28. Tretia osoba – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je považovaná za Stranu.

8.29. Ročná percentuálna miera nákladov – celkové náklady Klienta spojené s pôžičkou vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky pôžičky, a to podľa príslušných právnych predpisov.

8.30. Ročná úroková sadzba – úroková sadzba vyjadrená ako fixné alebo variabilné percento, ktoré sa na ročnom základe uplatňuje z výšky Pôžičky.

8.31.Skutočné poskytnutie pôžičky (tiež Poskytnutie pôžičky) – dátum, kedy bude peňažná suma, ktorú Veriteľ poskytne Klientovi na základe individuálne dohodnutých podmienok, odoslaná z bankového účtu Veriteľa, na bankový účet označený Klientom.

8.32. Notifikačné poplatky – notifikačná SMS správa, e-mail, poštová zásielka. Notifikačné poplatky predstavujú náhradu nákladov Veriteľa vynaložených pri úkonoch a výzvach na plnenie záväzkov Klienta, ak v omeškaní alebo v iných určených prípadoch.

Článok 9.

Práva a povinnosti zmluvných strán

9.1. Veriteľ sa zaväzuje po splnení stanovených podmienok poskytovať po dobu platnosti zmluvy o pôžičke Klientovi pôžičky, a to v pracovnej dobe Veriteľa a Klient sa zaväzuje splatiť Veriteľovi poskytnuté pôžičky a zaplatiť mu celkové náklady za poskytnutie pôžičky, ako aj prípadné sankčné poplatky.

9.2. Povinnosť Veriteľa sa považuje za splnenú Poskytnutím pôžičky na Klientom označený bankový účet.

9.3. Veriteľ je povinný:

9.3.1. Poskytovať pôžičku včas;

9.3.2. Informovať Klienta vopred, a to najneskôr 96 (deväťdesiat šesť) hodín pred pripravovanou zmenou e-mailom o tom, že sa zmení spôsob poskytovania služieb, Všeobecné podmienky alebo údaje Veriteľa (to neplatí pre sídlo Veriteľa, ktorého zmenu oznamuje Veriteľ na webových stránkach);

9.3.3. Informovať Klienta o jeho záväzkoch voči Veriteľovi zasielaním SMS správ na číslo mobilného telefónu Klienta, zasielaním oznámenia na e-mail Klienta alebo poštou.;

Klient bude informovaný o výške dlhu:

9.3.3.1. pred uplynutím Dňa splatnosti pôžičky;

9.3.3.2. bezplatne SMS správou alebo poštovou zásielkou v súlade s povinnosťou podľa príslušných predpisov;

9.3.3.3. spravidla jedenkrát týždenne po uplynutí Dňa splatnosti pôžičky alebo iných záväzkoch spôsobom a v lehotách, ktoré určujú všeobecné záväzné právne predpisy, zmluva o pôžičke, tieto všeobecné podmienky alebo iné právne relevantné podklady záväzné pre Strany;

9.3.4. Informovať Klienta o preplatkoch vzniknutých u Veriteľa zaslaním SMS správy na číslo mobilného telefónu Klienta alebo zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu Klienta, a to najdlhšie do 14 (štrnástich) dní od vzniku preplatku;

9.3.5. Zabezpečiť ochranu osobných údajov Klienta v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov a zabezpečiť ich dobrú správu a užívanie len za tým účelom, pre ktorý boli získané;

9.3.6. Uchovávať, zhromažďovať a spravovať informácie o aktivitách Klienta na pevnom disku servera v kódovanom formáte.

9.3.7. Na žiadosť Klienta mu bezplatne poskytnúť jedno vyhotovenie návrhu zmluvy, avšak len v prípade, že v čase, kedy Veriteľ rokuje s Klientom o návrhu zmluvy, nie je ochotný pristúpiť k jej uzavretiu.

9.3.8. Pred poskytnutím pôžičky s odbornou starostlivosťou posúdiť platobnú schopnosť Klienta;

9.4. Veriteľ je oprávnený:

9.4.1. Pred poskytnutím pôžičky s odbornou starostlivosťou posúdiť platobnú schopnosť Klienta a odmietnuť poskytnúť mu pôžičku, ak sa domnieva, že Klient nebude schopný riadne a včas plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy o pôžičke;

9.4.2. Postúpiť tretím osobám bez súhlasu Klienta pohľadávky Veriteľa vyplývajúce zo zmluvy o pôžičke alebo s touto zmluvou súvisiace;

9.4.3. Na základe zmluvy s treťou osobou sa dohodnúť, že tretia osoba pristúpi k povinnostiam Klienta vyplývajúcich zo zmluvy o pôžičke, alebo tieto povinnosti splní aj bez pristúpenia s čím Klient výslovne súhlasí;

9.4.4. Zriadiť v prospech tretích osôb záložné právo alebo iné právo k pohľadávkam Veriteľa vyplývajúcim zo alebo súvisiacim so zmluvou o pôžičke, ak to nezhorší situáciu Klienta;

9.4.5. Po predchádzajúcom informovaní Klienta spôsobom uvedeným v týchto Všeobecných podmienkach zmeniť z dôvodu vážnych ekonomických okolností alebo v prípade zmeny právnych predpisov Slovenskej republiky tieto Všeobecné zmluvné podmienky, ak zmena podmienok neporušuje práva Klienta a vo väčšej miere nesťažia plnenie jeho záväzkov voči Veriteľovi. V prípade zmeny všeobecných podmienok z dôvodu vážnych ekonomických okolností má Klient právo vypovedať zmluvu v lehote 15 dní, pričom do 10 dní od zániku zmluvy je povinný splniť všetky svoje záväzky existujúce k poslednému dňu výpovednej lehoty;

9.4.6. Spôsobmi neuvedenými v bode 9.4.2. previesť na tretiu osobu práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o pôžičke alebo predať tejto osobe pohľadávku Klienta vyplývajúcu zo zmluvy o pôžičke;

9.5. Zisťovať totožnosť Klienta v prípade vykonávania úkonov pomocou elektronických kanálov.

9.5.1. Ak sú úkony vykonávané cez internet – pomocou prihlasovacieho mena Klienta, ktorým bude jeho emailová adresa a heslo vytvorené Klientom.

9.5.2. Ak sú úkony vykonávané pomocou mobilného telefónu – na základe prihlasovacieho mena Klienta (jeho e-mailovej adresy) a telefónneho čísla Klienta.

9.5.3.vyžadovať ručenie alebo poistenie schopnosti splácať pôžičku podľa okolností prípadu.

9.6. Klient je povinný:

9.6.1. Splatiť pôžičku včas, ktorú mu poskytol Veriteľ, zaplatiť celkové náklady spojené s Poskytnutím pôžičky, prípadné ostatné záväzky;

9.6.2. Neuverejňovať žiadnej tretej osobe opatrenia uplatňované Veriteľom pre overenie totožnosti Klienta;

9.6.3. Informovať ihneď písomne alebo pomocou informačných kanálov Veriteľa o tom, že prostriedky na overenie totožnosti Klienta sa stali známymi tretej osobe alebo o svojom dôvodnom podozrení, že môžu byť odhalené;

9.6.4. Nepostupovať bez písomného súhlasu Veriteľa svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o pôžičke tretím osobám;

9.6.5. Pri strate hesla informovať Veriteľa spôsobom uvedeným vo Všeobecných podmienkach;

9.6.6. Pri zmene mena, priezviska alebo ďalších údajov Klienta uvedených v zmluve informovať Veriteľa spôsobom uvedeným v týchto Všeobecných podmienkach;

9.6.7. Pri zmene telefónneho čísla Klienta alebo hesla Klienta informovať o tom Veriteľa.

9.6.8. Pri zmene e-mailovej adresy Klienta, informovať o tom Veriteľa, zadať novú adresu do systému Veriteľa v sekcii príjemcu pôžičky „Moje dáta“ a potvrdiť uvedením hesla. Ak sa Klient nemôže prihlásiť do sekcie príjemcu pôžičky v systéme Veriteľa, je potrebné uhradiť poplatok v rovnakej výške, ako za zmenu podmienok zmluvy o pôžičke. Túto platbu musí Klient vykonať zo svojho osobného účtu. Ako variabilný symbol musí uviesť svoje rodné číslo a do textového poľa napísať novú e-mailovú adresu, na ktorú bude Klientovi zaslané nové heslo;

9.6.9. Pri zmene adresy skutočného, udaného miesta pobytu alebo zamestnávateľa Klienta, informovať o tom Veriteľa, zadať zmenené údaje do sekcie príjemcu pôžičky „Moje dáta“ systému Veriteľa a potvrdiť údaje heslom.

9.7. Klient je oprávnený:

9.7.1. Získať pôžičku včas, ak dodrží podmienky zmluvy o pôžičke a nebude mať problémy s platobnou schopnosťou;

9.7.2. Predĺžiť Deň splatnosti pôžičky na novo zvolený dátum, ak po uplynutí Dňa splatnosti pôžičky dôjde k dohode o takej zmene a ak podá žiadosť o predĺženie termínu pôžičky v sekcii príjemcu pôžičky v systéme Veriteľa alebo iným stanoveným spôsobom;

9.7.3. V prípade zhoršenia finančnej situácie Klienta požiadať cez elektronické kanály, alebo doporučeným listom Veriteľovi o zostavenie splátkového kalendára pre úhradu vzniknutého dlhu po častiach a podať Veriteľovi písomnú žiadosť s dokumentmi, ktoré dokazujú zhoršenie finančnej situácie;

9.7.4. Dohovoreným spôsobom vypovedať zmluvu o pôžičke;

9.7.5. Využívať služby Veriteľa poskytované elektronickými kanálmi, ak riadne uzavrel zmluvu o pôžičke. Všetky činnosti a potvrdenia Klienta, ktoré boli vykonané v súvislosti s využitím prostriedkov pre overenie totožnosti, sú porovnateľné s dohodami uzavretými písomnou formou a majú rovnaké právne účinky ako písomné dokumenty potvrdené podpisom.

9.7.6. Klient môže využívať služby Veriteľa ním stanoveným spôsobom a v pracovnej dobe, ako je uvedené na Internete. Veriteľ má právo meniť podľa svojho uváženia čas a spôsob poskytovania služieb, a to po predchádzajúcom informovaní Klienta a po zverejnení tejto informácie na Internete, najmenej 3 (tri) pracovné dni pred vykonaním zmeny.

9.7.7.Klient má právo vyžiadať si výpis vo forme amortizačnej tabuľky.

Článok 10.

Postup pri uzatváraní zmluvy

10.1. Registrácia:

10.1.1. Klient pred uzavretím tejto zmluvy uskutočnil nasledovné:

10.1.1.1. Do registračného formulára, ktorý je k dispozícii na webových stránkach Veriteľa, uviedol meno a priezvisko, svoje rodné číslo, e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu a ostatné údaje, ktoré sú Veriteľom vyžadované pre potreby identifikácie Klienta, overenia prípadných neoprávnených aktivít vo vzťahu ku Veriteľovi a správu a evidovanie registrácie, žiadostí Klienta a jeho úkonov vykonávaných vo vzťahu ku Veriteľovi;

10.1.1.2. Uviedol svoj súhlas / nesúhlas s tým, aby Veriteľ za účelom priameho marketingu nakladal s jeho osobnými údajmi uvedenými v týchto všeobecných podmienkach a prípadne aj v zmluve o pôžičke a potvrdil, že sa s podmienkami zmluvy o pôžičke riadne oboznámil a súhlasí s nimi. Súhlas vyjadrí Klient vyznačením súhlasu v príslušnej časti na webovej stránke Veriteľa www.creditone.sk (najmä odkliknutím na vyznačené miesto alebo časť v znení „Ďalej“, „Súhlasím“, alebo v inom znení), na základe čoho Veriteľ odošle na číslo mobilného telefónu Klienta SMS-správu v tvare, ktorom obsah bude v podstatnom rozsahu zodpovedať nasledovnému : „Potvrdzovací kód, ktorý zadáte do pripraveného formulára na webovej stránke Veriteľa www.creditone.sk“ a obsahujúcu kód potrebný na dokončenie a potvrdenie registrácie v tvare „XXXXX“.

10.1.1.3. Po vyjadrení súhlasu podľa 10.1.1.2. sa na webovej stránke Veriteľa zobrazí text „Na Vaše mobilné telefónne číslo sme odoslali SMS správu s SMS-kódom pre potvrdenie Vášho bankového účtu. Doplňte ho do políčka nižšie“. Klient overí registráciu vyplnením kódu zaslaného Veriteľom podľa 10.1.1.2. na webových Veriteľa v časti „Na základe zmluvy č. XXXXX (tu zadá Klient kód zaslaný SMS správou) súhlasím s týmito podmienkami, žiadam o pôžičku a potvrdzujem správnosť uvedeného bankového účtu.“

10.1.1.4. Do registračného formuláru na webových stránkach Veriteľa uvedie Klient ďalej adresu trvalého pobytu, príp. korešpondenčnú adresu, pokiaľ sa odlišujú, druh osobného dokladu, číslo osobného dokladu, číslo bankového účtu, názov banky, názov zamestnávateľa, pracovné zaradenie a výšku príjmu, výšku svojich záväzkov, počet vyživovaných osôb a rodinný stav. Registráciu spolu so žiadosťou o pôžičku dokončí Klient kliknutím na tlačítko „Požiadať o pôžičku“.

10.1.2. Za odsúhlasenie všeobecných podmienok zmluvy o pôžičke sa okrem zadania potvrdzovacieho SMS kódu považuje aj iný postup, pokiaľ bude dohodnutý medzi Stranami všeobecne alebo v jednotlivom prípade.

10.1.3. Správne vykonaná registrácia nezaväzuje Veriteľa k tomu, aby bezpodmienečne poskytol požadovanú pôžičku;

10.1.4. Ak sa vyžaduje zaplatenie registračného poplatku, potom po zaplatení registračného poplatku a jeho pripísaní na účet Veriteľa sa zašle Klientovi potvrdzujúca SMS správu, a to na číslo mobilného telefónu, ktoré Klient uviedol v registračnom formulári, a potvrdzujúci e-mail na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári.

Článok 11.

Postup pri poskytovaní pôžičky

11.1. Podanie žiadosti, uzavretie zmluvy, poskytnutie úveru a potvrdenie žiadosti o pôžičku elektronickými kanálmi:

11.1.1. Klient, ktorý chce získať pôžičku, podá Veriteľovi žiadosť, ktorá môže byť podaná dvojakým spôsobom:

11.1.1.1. zvolením si podmienok žiadosti o pôžičku na Internete. Podrobne sa oboznámiť s Osobnými podmienkami a so Všeobecnými podmienkami a následne kliknúť na tlačidlo "žiadosť"

11.1.1.2. zaslaním podmienok žiadosti o pôžičku Veriteľovi vo forme SMS správy z čísla mobilného telefónu Klienta spôsobom uvedeným na webovej stránke Veriteľa a jej potvrdením pomocou kódu žiadosti o pôžičku získaného od Veriteľa.

11.2. Klient je oboznámený a súhlasí s tým, že po predložení žiadosti o úver a jeho schválení potvrdzovacím e-mailom alebo SMS správou potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s Veriteľom - na základe Klientom poskytnutou žiadosťou o pôžičku - sformulovanou a predloženou štandardnou informáciou o pôžičke, a podmienkami navrhovaného / požadovaného zmluvného vzťahu. Klient predložením žiadosti o pôžičku vyjadril želanie Veriteľovi uzavrieť zmluvu so zvolenými podmienkami. Zmluva bude považovaná za uzavretú len v prípade, že Veriteľ potvrdí žiadosť o pôžičku.

11.3. Poskytnutie pôžičky:

11.3.1. Potom, čo Klient podal a potvrdil žiadosť o pôžičku a Veriteľ vyhodnotil platobnú schopnosť Klienta, sa Veriteľ zaväzuje najneskôr do 24 hodín v pracovnom čase Veriteľa, oznámiť Klientovi svoje rozhodnutie o poskytnutí / neposkytnutí pôžičky, a to SMS správou zaslanou na číslo mobilného telefónu Klienta a e-mailom na e-mailovú adresu Klienta. Ak Veriteľ schváli pôžičku, zmluva je považovaná za uzavretú vo Všeobecných podmienkach a Osobitných podmienkach od chvíle odoslania / odovzdania vyhlásenia Veriteľom o uzavretí zmluvy Klientovi. Zmluvu Veriteľ odošle Klientovi elektronickou poštou alebo sprístupní v sekcii Príjemca pôžičky.

11.3.2. Po obdržaní potvrdenia od Veriteľa o poskytnutí pôžičky, bude výška pôžičky poukázaná na účet Klienta, a to bezhotovostným prevodom v zmysle zákona č. 59/2002 Zb. o platobnom styku v dobe, ktoré je považovaná alebo určená bankami ako doba pre spracúvanie príkazov k vykonaniu úhrad z bankového účtu.

11.4. Veriteľ nezodpovedá za oneskorene vykonané alebo neuskutočnené bankové prevody pri poskytnutí pôžičky, ak toto bolo spôsobené zavinením banky alebo tretích osôb alebo z dôvodu poruchy spojenia.

11.5. Bankové poplatky za prevod peňažnej sumy pôžičky poskytnuté na účet Klienta hradí Veriteľ. To platí výlučne pre bankové prevody, ktoré sú podľa právnych predpisov, rozhodnutí príslušných orgánov alebo podľa bánk považované za tuzemské prevody.

Článok 12.

Splatenie pôžičky

12.1. Klient je povinný v Deň splatnosti pôžičky splatiť dlžnú sumu na bankový účet Veriteľa.

12.2. Pôžička sa spláca v rovnakej mene, v akej bola Klientovi vyplatená. Ak sa po vyplatení pôžičky zmení oficiálny kurz eura stanovený Národnou bankou Slovenska, výška pôžičky splatnej v eurách sa prepočítava tak, aby sa prepočítaná suma rovnala rovnakej sume v eurách, ktorá by bola bývala splatná v deň splatenia pôžičky pri použití pôvodného oficiálneho kurzu eura stanoveného Národnou bankou Slovenska.

12.3. Klient je povinný pri vykonávaní platieb splátky i iných poplatkov, záväzkov uviesť v kolónke platobného dokladu "Variabilné číslo" svoje rodné číslo. V prípade, že Klient neuvedie v platobných dokladoch svoje rodné číslo, Veriteľ zaúčtuje platbu podľa zmluvy o pôžičke uzatvorenej medzi Klientom a Veriteľom až po jej identifikácii. Ak platby za Klienta vykonáva tretia osoba, táto osoba musí uviesť meno, priezvisko a rodné číslo Klienta.

12.4. Bankové poplatky za vykonanie operácie, počas ktorej je splátka pôžičky a úrok z pôžičky prevedené na účet Veriteľa, hradí Klient.

12.5. Peňažné sumy uhradené Klientom na účet Veriteľa budú použité na úhradu jednotlivých záväzkov a to v poradí a spôsobom, ktorý určujú platné právne predpisy; pokiaľ z výslovného prejavu vôle Klienta nevyplýva niečo iné.

12.6. V prípade, že Klient zaplatil vyššiu čiastku než je potrebná na úhradu jeho záväzkov Veriteľovi, má Klient právo podať Veriteľovi žiadosť o vrátenie preplatku, a to osobne v sídle Veriteľa po predložení osobných dokladov pre overenie totožnosti Klienta (t.j. ako podpísanú žiadosť) alebo elektronickými kanálmi. Veriteľ potom prevedie preplatok na účet uvedený v žiadosti Klienta, a to do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o vrátenie preplatku. Veriteľ informuje Klienta o vzniknutom preplatku spôsobom uvedeným v týchto Všeobecných podmienkach. Ak Klient nepožiada o vrátenie preplatku, má právo buď vrátiť preplatok odpočítaním zo splatnej sumy budúcej pôžičky čerpanej Klientom, alebo previesť preplatok na osobný účet Klienta, z ktorého bola vykonaná táto platba.

12.7. Klient má právo splatiť pôžičku pred uplynutím jej splatnosti. Pre taký prípad sa uplatní článok 3. všeobecných podmienok. Ak Klient písomne oznámi úmysel predčasne splatiť pôžičku, môže uhradiť celú dlžnú sumu s tým, že nárok zodpovedajúci rozdielu medzi uhradenou sumou a sumou, ktorá sa má platiť pri predčasnom splatení, mu bude vrátený.

Článok 13.

Spotrebiteľský úver

13.1. Tento článok Všeobecných podmienok upravuje podmienky pre poskytovanie spotrebiteľského úveru podľa zákona o spotrebiteľských úveroch. Tento článok Všeobecných obchodných podmienok sa uplatní len pre Zmluvy o pôžičke, ktoré spadajú do vymedzenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa zákona o spotrebiteľských úveroch.

13.2. O zmluvu o pôžičke predstavujúcu spotrebiteľský úver podľa zákona o spotrebiteľských úveroch sa jedná v prípade, že medzi Veriteľom a Klientom bude uzavretá Zmluva o pôžičke na poskytnutie pôžičky v čiastke vyššej než 100 € (slovom sto eur), alebo medzi Veriteľom a Klientom bude na rovnaký alebo obdobný účel v období 12 mesiacov uzavretých viac zmlúv o úvere medzi tým istým Veriteľom a spotrebiteľom a súhrn všetkých zmlúv o úvere za toto obdobie dosiahne alebo presiahne celkovú čiastku 100 € (slovom sto euro), súhrn všetkých zmlúv o úvere sa považuje za jediný spotrebiteľský úver. To neplatí, ak iné ustanovenia zákona určujú, že aj v takom prípade nejde o spotrebiteľský úver.

13.3. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto článku a ostatnými ustanoveniami Všeobecných podmienok sa použijú ustanovenia tohto článku 13.

13.4. Pri uzatvorení zmluvy o pôžičke podľa 13.2. má Klient právo na poskytnutie informácií o podmienkach pôžičky podľa zákona o spotrebiteľských úveroch. Veriteľ Klientovi tieto informácie sprístupňuje na webových stránkach v rámci všeobecného popisu pôžičiek Veriteľa a sprístupnením Formulára na základe žiadosti Klienta o poskytnutie konkrétnej pôžičky, ku ktorej bude uzatvorená Spotrebiteľská zmluva o pôžičke.

13.5. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy; ustanovenia osobitných predpisov o práve na odstúpenie od zmluvy sa nepoužijú. Ak zmluva neobsahuje zmluvné podmienky, začína lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere plynúť od okamihu, keď spotrebiteľ tieto zmluvné podmienky obdržal. Oznámenie o odstúpení od zmluvy zašle spotrebiteľ Veriteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom Veriteľovi. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný zaplatiť Veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa pôžička začala čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy Veriteľovi. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby pôžičky. Ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy, Veriteľ nemá nárok na žiadnu inú kompenzáciu od spotrebiteľa okrem kompenzácie nenávratných poplatkov, ktoré Veriteľ zaplatil orgánu verejnej správy v súvislosti s týmto spotrebiteľským úverom.

13.6. Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy pôžičku úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti. Použije sa článok 3. a 12.7. všeobecných podmienok.

Článok 14.

Predĺženie splatnosti pôžičky

14.1 Klient môže požiadať o zmenu Dňa splatnosti pôžičky. Veriteľ je oprávnený predĺženie odmietnuť, najmä z dôvodu predchádzajúceho riadneho neplnenia povinností Klienta. Počet predĺžení Dňa splatnosti pôžičky je neobmedzený. Tým však nie sú dotknuté nároky Veriteľa v zmysle týchto všeobecných podmienok alebo zmluvy o pôžičke (Osobitných podmienok) alebo podľa právnych predpisov v súvislosti s porušením povinností Klienta, ktoré nastalo medzi Dňom splatnosti pôžičky a predĺžením pôžičky.

14.2 Veriteľ je oprávnený ako podmienku svojho súhlasu so zmenou Dňa splatnosti pôžičky požadovať úhradu nákladov, poplatkov alebo časti pôžičky.

Článok 15.

Zmena osobných a prihlasovacích údajov

Informovanie Klientov

15.1. Zmena prihlasovacích údajov:

15.1.1. Pri strate hesla je Klient povinný zadať svoju e-mailovú adresu, na ktorú mu Veriteľ zašle dočasné heslo, vďaka ktorému sa dostane do systému. Hneď v úvode bude mať možnosť si zmeniť dočasné heslo za nové, ktoré si určí on sám.

15.1.2. Klient si musí dočasné heslo zmeniť v sekcii Príjemcu pôžičky systému Veriteľa „Moje dáta“.

15.1.3. Pri strate prihlasovacieho mena a hesla a zmene čísla mobilného telefónu, je Klient povinný zaplatiť zo svojho osobného účtu poplatok vo výške poplatku za vykonanie zmeny podmienok zmluvy o pôžičke, ktorý je uvedený na Internete. Ako variabilný symbol musí Klient uviesť svoje rodné číslo a do textového poľa napísať nové číslo mobilného telefónu.

15.1.4. Pri zmene hesla alebo e-mailu, je Klient povinný zaplatiť zo svojho osobného účtu poplatok vo výške poplatku za vykonanie zmeny podmienok zmluvy o pôžičke, ktorý je uvedený na Internete. Ako variabilný symbol musí Klient uviesť svoje rodné číslo a do textového poľa napísať novú e-mailovú adresu.

15.2. Zmena osobných údajov

15.2.1. Klient môže meniť svoje osobné údaje v sekcii príjemcu pôžičky v systéme Veriteľa "Moje dáta", s výnimkou rodného čísla, mena, priezviska, čísla účtu a čísla predloženého dokladu.

15.2.2. Pri zmene mena alebo priezviska, musí Klient podať žiadosť o vykonanie zmeny údajov, a to v sídle Veriteľa alebo elektronickými kanálmi s predložením osobných dokladov pre overenie totožnosti a dokumentov, ktoré potvrdzujú zmenu údajov.

15.2.3. Klientovi bude zaevidované nové číslo účtu, ak vykoná platbu Veriteľovi zo svojho novo oznámeného bankového účtu.

15.3. Informovanie Klientov:

15.3.1. Informácie o pôžičke budú Klientovi poskytnuté po zaslaní SMS správy s textom INFO z čísla mobilného telefónu Klienta na telefónne číslo uvedené na webových stránkach Veriteľa. Klient dostane v SMS správe informáciu o pôžičke, ktorá je aktuálna v čase odoslania SMS správy.

15.3.2. Informácie o pôžičke budú Klientovi poskytnuté v sekcii príjemcu pôžičky systému Veriteľa "Moje dáta".

Článok 16.

Zmluvná zodpovednosť

16.1. Klient, ktorý nesplnil povinnosť splatiť pôžičku v Deň splatnosti pôžičky, musí zaplatiť Veriteľovi úroky z omeškania vo výške určenej v zmluve o pôžičke alebo pokiaľ nebol uvedený úrok z omeškania v zmluve, tak platí úrok z omeškania určený podľa príslušných právnych predpisov.

16.2. Klient je povinný uhradiť aj poplatky za notifikačné SMS správy, e- maily a poštu a náklady spojené s mimosúdnym vymáhaním pôžičky (alebo iných nárokov podľa tejto zmluvy). Výška poplatku za každú jednu notifikačnú SMS správu predstavuje sumu 25,00 €, e –mail predstavuje sumu 30,00 €. Výška sumy za jednu notifikačnú poštovú zásielku predstavuje sumu 50,00 €.

16.3. Notifikačná SMS správa, e-mail alebo poštová zásielka budú zasielané Klientovi v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami. Veriteľ bude informovať Klienta o jeho nesplnených záväzkoch prostredníctvom:

a) notifikačnej SMS správy;

b) notifikačného e- mailu;

c) notifikačnej poštovej zásielky;

16.4. Strany sa dohodli, že v prípade, keď Klient nesplatí včas pôžičku alebo jej časť, alebo úrok z pôžičky, či inú dlžnú čiastku, má Veriteľ právo prenechať vymáhanie dlhu tretej osobe (-ám).

16.5. Veriteľ má právo ešte pred uplynutím Dňa splatnosti pôžičky žiadať, aby Klient bezodkladne splatil všetky splatné sumy, sankčné poplatky a uhradil výdavky, ktoré Veriteľovi vznikli v súvislosti s výzvou na zaplatenie a pri správe dlhu, ak bude naplnená aspoň jedna z týchto podmienok:

16.5.1. Klient odovzdal Veriteľovi nesprávne údaje alebo inú, klamlivú informáciu o sebe.

16.5.2. Ak vyjdú najavo okolnosti, ktoré by zásadným spôsobom mohli negatívne ovplyvniť platobnú schopnosť Klienta.

16.5.3. Klient neplní inú zmluvu uzavretú s Veriteľom a ide o zásadné porušenie takejto zmluvy.

16.6. V prípade, že Veriteľ vykonal posúdenie platobnej schopnosti Klienta a Klient bol spôsobom uvedeným v týchto Všeobecných podmienkach informovaný o tom, že pôžička mu bude poskytnutá, pričom pôžička na bankový účet Klienta nebola poukázaná, je Veriteľ povinný Klientovi pôžičku poskytnúť a zaplatiť Klientovi úroky z omeškania vo výške podľa príslušného právneho predpisu, a to za celú dobu omeškania.

Článok 17.

Platnosť zmluvy

17.1. Všeobecné podmienky sa uzatvárajú na dobu neurčitú. Jednotlivá Zmluva o pôžičke trvá po dobu trvania záväzkov z nej (pokiaľ nezanikne iným, zákonom ustanovením alebo tu dohodnutým spôsobom) a nadobúda platnosť Poskytnutím pôžičky Veriteľom t.j. odpísaním sumy pôžičky na základe bankového prevodu na účet Klienta.

17.2. Zmeny alebo doplnky zmluvy sú možné iba dodatočnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

17.3. Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán.

17.4. Veriteľ má právo vypovedať zmluvu s výpovednou lehotou 10 dní. Výpoveď je Veriteľ povinný zaslať Klientovi písomne. Záväzky Klienta podľa zmluvy o pôžičke zostávajú v platnosti až do ich úplného splnenia, ak:

17.4.1. Klient postúpil Veriteľovi v snahe získať pôžičku, nepravdivé, neúčelové alebo vedome nepravdivé informácie o sebe;

17.4.2. Klient nezaplatil dlhšie než 50 (päťdesiat) dní celkovú čiastku pôžičiek alebo prípadné sankčné poplatky resp. iné nároky;

17.5. Pokiaľ z príslušných právnych predpisov alebo z týchto všeobecných podmienok nevyplýva niečo iné, Klient má právo odstúpiť od zmluvy jednostranne a to kedykoľvek, ak má splnené všetky svoje záväzky z tejto zmluvy, t.j. má splatené všetky dlžné sumy.

17.6.Zmluva o pôžičke zaniká tiež úplným splnením všetkých záväzkov zo zmluvy o pôžičke alebo s ňou súvisiace.

Článok 18.

Podmienky odstúpenia od zmluvy

18.1. Klient má právo odstúpiť od zmluvy o pôžičke bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy o pôžičke alebo odo dňa, keď sú Klientovi doručené zmluvné podmienky, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy. Pokiaľ nedôjde k odstúpeniu od zmluvy o pôžičke Klientom v stanovenej lehote týmto spôsobom, zostáva zmluva o pôžičke platná a účinná. Lehota je zachovaná, ak je v jej posledný deň odovzdané odstúpenie na poštovú prepravu.

18.2. Okamihom doručenia Klientovho oznámenia o odstúpení od zmluvy o pôžičke Veriteľovi, je

toto oznámenie účinné.

18.3. Klient je povinný v oznámení o odstúpení od zmluvy o pôžičke uviesť tieto náležitosti: meno a priezvisko, dátum narodenia Klienta, číslo zmluvy o pôžičke, ktoré Klient nadobudol pri registrácii, oznámenie o odstúpení od zmluvy o pôžičke a úmysel vrátiť Veriteľovi všetky finančné prostriedky, ktoré dostal na základe uzatvorenej zmluvy o pôžičke spolu s príslušenstvom, dátum oznámenia o odstúpení od zmluvy o pôžičke a podpis Klienta.

18.4. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy o pôžičke podľa 18.1. je Klient povinný vrátiť Veriteľovi všetky finančné prostriedky poskytnuté Veriteľom na bankový účet Veriteľa uvedený v zmluve o pôžičke, spolu s úhradou záväzkov podľa ustanovení všeobecných podmienok a zmluvy a prípadne aj podľa právnych predpisov, a to v lehote 30 (tridsať) dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy o pôžičke.

18.5. Ak Klient od zmluvy odstúpi, je povinný uhradiť Veriteľovi sumu zodpovedajúcu výške pôžičky (nesplatenej časti) a príslušného úroku z pôžičky. Tento úrok sa určí podľa počtu dní medzi Poskytnutím pôžičky a vrátením pôžičky a príslušnej ročnej úrokovej sadzby. Ak je úrok vyjadrený celým číslom, toto sa vydelí počtom dní na ktoré sa pôžička poskytla a takto dosiahnutý výsledok vynásobí počtom dní doby podľa predošlej vety.

18.6. Klient svoje právo na odstúpenie od zmluvy o pôžičke uplatní tým, že pošle pod kódom stanoveným touto zmluvou oznámenie o odstúpení od zmluvy o pôžičke na príslušnú adresu Veriteľa; tiež písomnou formou na adresu Veriteľa

18.7. Klient nemá právo na odstúpenie od zmluvy v tom v prípade, ak by Klient pôžičku už pred výkonom svojho práva na odstúpenie Veriteľovi spolu s príslušnými záväzkami splatil.

Článok 19.

Ročná percentuálna miera nákladov

Kalkulačka na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov je uvedená aj na webových stránkach stránke Veriteľa.

Ročná percentuálna miera nákladov a úrok pre vybrané čiastky a splatnosti pôžičiek:Poplatok za pôžičku

Počet dní

Sumapôžičky v EUR

1

5

10

15

20

25

30

50

0,03 €

0,17€

0,35€

0,53€

0,70€

0,88€

1,06€

RPMN

24,5%

28,1%

29,0%

29,3%

28,9%

29,0%

29,1%

100

0,07€

0,35€

0,70€

1,05€

1,40€

1,76€

2,11€

RPMN

29,1%

29,1%

29,0%

29,0%

28,9%

29,0%

28,9%

150

0,10€

0,52€

1,05€

1,58€

2,11€

2,64€

3,17€

RPMN

27,6%

28,8%

29,0%

29,1%

29,1%

29,0%

29,0%

200

0,14€

0,70€

1,40€

2,10€

2,81€

3,52€

4,23€

RPMN

29,1%

29,1%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

250

0,17€

0,87€

1,75€

2,63€

3,51€

4,40€

5,28€

RPMN

28,2%

28,9%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

300

0,21€

1,05€

2,10€

3,15€

4,21€

5,27€

6,34€

RPMN

29,1%

29,1%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

350

0,24€

1,22€

2,45€

3,68€

4,91€

6,15€

7,40€

RPMN

28,5%

28,9%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

400

0,28€

1,40€

2,80€

4,20€

5,62€

7,03€

8,45€

RPMN

29,1%

29,1%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

450

0,31€

1,57€

3,15€

4,73€

6,32€

7,91€

9,51€

RPMN

28,6%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

500

0,35€

1,75€

3,50€

5,26€

7,02€

8,79€

10,57€

RPMN

29,1%

29,1%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

550

0,38€

1,92 €

3,85 €

5,78 €

7,72 €

9,67 €

11,62 €

RPMN

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

600

0,42 €

2,10 €

4,20€

6,31 €

8,42 €

10,55 €

12,68 €

RPMN

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

650

0,45 €

2,27 €

4,55 €

6,83 €

9,13 €

11,43 €

13,74 €

RPMN

29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0%

700

0,49 €

2,44 €

4,90 €

7,36 €

9,83 €

12,31 €

14,79 €

RPMN

29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0%

750

0,52 €

2,62 €

5,25 €

7,88 €

10,53 €

13,19 €

15,85 €

RPMN

29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0%

800

0,56 €

2,79 €

5,60 €

8,41 €

11,23 €

14,07 €

16,91 €

RPMN

29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0%

850

0,59 € 2,97 € 5,95 € 8,94 € 11,93 € 14,94 € 17,97 €

RPMN

29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0%

900

0,63 € 3,14 € 6,30 € 9,46 € 12,64 € 15,82 € 19,02 €

RPMN

29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0%

950

0,66 € 3,32 € 6,65 € 9,99 € 13,34 € 16,70 € 20,08 €

RPMN

29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0%

1000

 0,70 € 3,49 € 7,00 € 10,51 € 14,04 € 17,58 € 21,14 €

RPMN

29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0%

Článok 20.

Záverečné ustanovenia

20.1. Spory, nezhody alebo požiadavky vyplývajúce z dohody o pôžičke alebo vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou , budú riešené formou dohody /mimosúdnou cestou/. V prípade, že sa nepodarí spor alebo nesúlad vyriešiť dohodou alebo pri rozhodnutí jednej zo strán, že ďalšie takéto riešenie sporu alebo nezhody nie sú už účelné, bude spor na rozhodnutie predložený príslušnému súdu Slovenskej republiky. Na výklad zmluvy sa uplatňuje právo Slovenskej republiky.

20.2. Všetky oznámenia strán musia byť navzájom zasielané písomne. Strany sa dohodli, že oznámenia zaslané druhej strane elektronickou poštou alebo formou SMS správy, a tiež tie, ktoré Klient uviedol v sekcii Príjemca pôžičky v systéme Veriteľa, sa považujú za oznámenia v písomnej forme.

20.2.1. Oznámenia zaslané elektronickou poštou sú považované za doručené, ak od ich odoslania uplynulo 48 hodín a odosielateľovi nebolo doručené oznámenie o nedoručiteľnosti elektronickej pošty.

20.2.2. Oznámenia zaslané ako SMS správa sú považované za doručené, ak od ich odoslania uplynulo 48 hodín a odosielateľovi bolo doručené oznámenie o doručení SMS správy.

20.2.3. Oznámenia zaslané prostredníctvom poštovej služby sú považované za doručené, ak od ich odoslania uplynulo 7 pracovných dní a súčasne ak odosielateľovi nebola zásielka vrátaná s poznámkou „adresát neznámy“ alebo „adresát zomrel.“

20.2.4. Klient súhlasí s tým, aby Veriteľ posielal oznámenia pomocou automatizovaných prostriedkov elektronickej komunikácie bez účasti človeka.

20.2.5. Klient potvrdzuje a súhlasí s tým, že jeho komunikácia s Veriteľom uskutočňovaná v elektronickej forme vrátane prostriedkov telefonickej komunikácie je zaznamenávaná za účelom skvalitnenia služieb Veriteľa, riešenie reklamácií a sťažností a môže byť použitá aj ako dôkaz v príslušných konaniach za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov Veriteľa a riešenie prípadných sporov. Záznamy je Veriteľ oprávnený uchovávať po nevyhnutnú dobu, a to 3 roky po úplnom vyrovnaní všetkých záväzkov Klienta voči Veriteľovi. Klient potvrdzuje svoju vedomosť o tom, že Veriteľ ho vo veciach vzájomných vzťahov môže kontaktovať v pracovných dňoch v čase medzi 8.00 hod. až 18.00 hod.

20.3. Klient potvrdzuje, že pred uzavretím tejto zmluvy mu boli poskytnuté všetky informácie o službách, ktoré zabezpečuje Veriteľ, a že sa s podmienkami zmluvy o pôžičke riadne a podrobne oboznámil a súhlasí s nimi. Klient týmto potvrdzuje, že za vyjadrenie jeho súhlasu s obsahom týchto všeobecných podmienok, s inými dokumentmi a návrhmi, ktoré zakladajú alebo menia vzájomné vzťahy s Veriteľom sa považuje okrem písomných súhlasov aj vyjadrenie súhlasu vykonané prostredníctvom elektronických kanálov, prostredníctvom telefónu, SMS správ, na internetovej stránke Veriteľa. Takýto súhlas sa považuje za prejav vôle rovnocenný s jej vyjadrením na listine. Následne vykonané úkony Klienta spočívajúce v prevzatí peňažných prostriedkov od Veriteľa, vykonaní úhrad, uskutočňovaní žiadostí o zmenu splatnosti záväzku a im podobné úkony sa považujú za potvrdenie vzniku vzájomného zmluvného vzťahu.

20.4. Pokiaľ sa v týchto všeobecných podmienkach alebo v zmluve o pôžičke alebo právnom predpise hovorí o podpise zmluvy/žiadosti alebo iného dokumentu, tak sa pri ním zmluve uzavretej na diaľku rozumie aj elektronický podpis alebo vyjadrenie súhlasu prostriedkami diaľkovej komunikácie.

20.5. Oznámenia Veriteľa a Klienta sa zasielajú poštou, faxom alebo elektronickou poštou na adresy, ktoré boli stranami uvedené. Zmeny adries strán musia byť oznámené do 2 (dvoch) kalendárnych dní od vykonania týchto zmien, a to spôsobom uvedeným v týchto podmienkach. Veriteľ zverejňuje zmenu adresy sídla na webovej stránke.

20.6. Dozor nad dodržovaním povinností stanovených zákonom č. 129/2010 Z.z., vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 a v oblasti poskytovania platobných služieb Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

20.7. Prípadné reklamácie a sťažnosti Klient oznamuje spôsobom dohodnutým pre oznámenia podľa týchto všeobecných podmienok. Pri uzavretí zmluvy nie sú Veriteľovi známe žiadne poplatky za úkony notára; pokiaľ nebude v jednotlivom prípade dohodnuté alebo vyžadované niečo iné, kedy výšku poplatkov Veriteľ oznámi, ak mu budú známe.

Zaujala vás naša ponuka ?
Kliknite na toto tlačítko a vybavte si pôžičku Ihneď.

Požiadať
System podnikoveho riadenia: CreditOne.sk © 2007 - 2015